Dzisiaj jest wtorek, 26 września 2023 | Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Polak za granicą

DANIA  (Królestwo Danii)

Stolica: Kopenhaga

Waluta: korona duńska (DKK); 1 DKK = 100 øre;  1 EUR = ok. 7,4 DKK

Język urzędowy: duński

Informacje dotyczące Wysp Owczych i Grenlandii – patrz poniżej.

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Danii do 90 dni jest pasz­port bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wy­jazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informa­cje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parla­mentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowo­du tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemiesz­czania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.
 
W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zareje­strowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzy­skania dowodu zarejestrowania się.

Obywatele polscy mający udokumentowane środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez 6 miesięcy w celu poszukiwa­nia pracy. Podjęcie pracy, także sezonowej, wymaga stosowne­go zezwolenia. Szczegółowe informacje związane z procedurą uzyskiwania zezwolenia po pobyt i pracę udzielane są przez duński urząd imigracyjny (Udlandingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 Kobenhavn, tel. +45 35 36 6600; www.udlst.dk)  oraz przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie. Obszerne informacje dotyczące warunków podejmowania pracy w Danii można znaleźć również na stronach internetowych Wydziału EkonomicznoHandlowego Ambasady RP w Kopenhadze ( www.polcom.dk ).

PRZEPISY CELNE. Zgodnie z przepisami unijnymi dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wy­robów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholi mocnych (powyżej 22 proc.), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sher­ry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16. roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości powyżej 15 000 EUR (ok. 112 500 DKK) należy zgłosić w urzędzie celnym (SKAT). Obowiązują dość rygory­styczne przepisy dotyczące wwozu świeżej żywności, zwłaszcza mięsa i wędlin. Nie wolno wwozić m.in. surowego mięsa i ryb, produktów zawierających mięso wieprzowe, dziczyzny. Łączna waga produktów zwierzęcych wwożonych przez jedną osobę nie może przekraczać 1 kg. Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się
w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania. Zabroniony jest wwóz noży i scyzoryków sprężynowych, niezależnie od długości ostrza, oraz wszelkich innych noży o długości ostrza powyżej 7 cm.

PRZEPISY PRAWNE. Wwóz, posiadanie i sprzedaż nawet naj­mniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające zakup towarów.

MELDUNEK. Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia po­winny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpiecze­nia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje zamieszczo­ne są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. W zakres tych świadczeń nie wchodzi transport międzynarodowy chorego czy też, w przypadku zgonu, transport ciała do Polski.

EKUZ należy okazywać każdorazowo podczas wizyty u leka­rza rodzinnego (praktykującego w ramach publicznego syste­mu ochrony zdrowia), w szpitalu etc. Usługi stomatologiczne są w większości przypadków pełnopłatne. Posiadacze EKUZ przy pierwszym zakupie leków otrzymują specjalną kartę, któ­ra winna być okazywana przy każdym kolejnym zakupie leków w celu wyliczenia kwoty refundacji. Poziom refundacji opłat za lekarstwa wyliczany jest na podstawie łącznej kwoty wydat­ków w ciągu roku. Refundacji dokonują urzędy gmin (kommu­nen). W odniesieniu do osób wymagających dializowania lub terapii tlenowej leczenie musi być ustalone wcześniej z właściwym szpitalem w Danii.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju po­chodzenia. Podczas pobytu turystycznego można poruszać się samochodem z polskimi numerami rejestracyjnymi (pobyt do 3 miesięcy). W przypadku pobytu stałego należy zarejestrować samochód w ciągu 14 dni. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180 proc. wartości). Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu celnego i podatkowego (www.skat.dk). W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego 1 roku można zwrócić się z wnioskiem do Rigspolitiet (komendy głównej policji) o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyj­nych (Rigspolitiet, Sagsbehandlersektionen; Landllystvej 34; 2650 Hvidovre, tel. 3648 1488 lub 3648 3333). Zielona karta nie jest wymagana. W Danii obowiązkowe jest ubezpiecze­nie od odpowiedzialności cywilnej. Należy również zabrać ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje nakaz zapięcia pasów. Dzieci do lat 3 podróżują w specjalnych fotelikach samochodowych. Mak­symalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz., w miastach – 50 km/godz., a na drogach poza terenami zabu­dowanymi – 80 km/godz. W wielu miejscach parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na ro­werzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Dania uchodzi za kraj bezpieczny dla turystów.

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Zabronione są: podróżowanie autostopem na autostradach, sprzedaż uliczna i obnośna bez zezwolenia, nocowanie na ulicach lub w parkach.
• W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).


Wyspy Owcze (Færøerne)

Stolica: Torshavn

Języki urzędowe: farerski, duński

Waluta: krona (odpowiada wartości korony duńskiej)

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne położone w odległości ok. 1000 km od Danii. Połączenia promowe m.in. z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line. Połączenia lotnicze z Kopenhagą – Atlantic Airways. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystarczającymi środkami finansowymi. Wyspy Owcze nie są członkiem UE. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych – Eu­ropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma tu zastosowa­nia. Zalecane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia osobo­wego, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach obowiązują odrębne od unijnych przepisy celne. Bezcłowy wwóz towarów do osobistego użytku obejmuje przykładowo: 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22 proc., maksymalnie 60 proc.), 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego, 50 g perfum, 200 szt. papierosów. Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu zwierząt. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach interneto­wych urzędu podatkowego i celnego (www.tollskatt.fo). Istnieje możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT przy zakupach powyżej 300 FRK (informacje na stronach www.ff.fo). Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). W przypad­ku jej braku ubezpieczenie może być wykupione przy wjeździe od Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorgani­zowany. Telefon alarmowy – 112. Informacje o Wyspach Owczych można również znaleźć na stronach internetowych wyspy-owcze.pl oraz www.tourist.fo. W Kopenhadze znajduje się biuro przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4.sal; 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75,).

Grenlandia (Grønland)

Stolica: Nuuk

Języki urzędowe: grenlandzki, duński

Waluta: korona duńska (DKK)

Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Bezpośrednie połączenia lotnicze z Danii obsługuje Air Greenland (www.airgreenland.gl), z Islandii – Air Iceland (www.airisland.is). Listę biur podróży, które organizują wyjaz­dy na Grenlandię, można znaleźć na stronie www.greenland. com. Ceny przelotów oraz wycieczek są wysokie. Grenlandia położona jest w rejonie arktycznym – temperatura w zimie może przekraczać –30 st. C, w lecie waha się między +5 st. C a +15 st.

Zmienne warunki pogodowe to tylko jeden z czynników, które należy brać pod uwagę przy planowaniu wyjazdu (wiąże się z tym regularność rejsów lotniczych). Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi (np. Parku Narodowego) wymaga zezwolenia Danish Polar Center (Strandgade 100 H, 1401 Copenhagen K, tel. 0045 32 88 01 00, faks 0045 32 88 01 01, www.dpc.dk). O zezwolenie należy starać się dużo wcześniej. Należy liczyć się z odmową w przypadkach, gdy planowana ekspedycja zostanie uznana za nie odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa. Komunikacja między miastami odbywa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii ko­lejowych). Grenlandia nie należy do UE. Wykupienie indywi­dualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypad­ków i kosztów leczenia jest wysoce zalecane (zwłaszcza z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przywóz towarów obejmuje 200 szt. papierosów, 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22 proc.), 2 1 litra wina, 2 kg słodyczy/czekolady, 50 g perfum, inne kosmetyki nie przekraczające wartości 1000 DKK. Ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Skandynawii.

Możliwość używania kart kredytowych jest znacznie ograniczona. Informacje o Grenlandii można również znaleźć na stronach internetowych www.greenland.com raz www.nanoq.gl. W Kopenhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2, 1410 Co­penhagen K, tel. (+45)32833880, faks (+45)32833889. Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITIES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Dlatego przy zakupie pamiątek należy zwracać uwagę, czy nie zostały one wyprodukowane z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencją można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

(www.mos.gov.pl/citesma).konsularne - „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej".