Dzisiaj jest środa, 25 listopada 2020 | Erazma, Katarzyny, Beaty

Wybory prezydenckie 2020 za granicą

06.02.2020 Drukuj

Zarówno wybory parlamentarne jak i prezydenckie odbywają się poza granicami w ten sam dzień, co na terenie Polski.

Podobnie będzie w tym roku -  10 maja  Polacy mieszkający m.in. w USA, na Wyspach Brytyjskich czy na terenie UE zagłosują na wybranego kandydata. 


Kto może głosować za granicą?

W wyborach prezydenckich 2020 może głosować osoba, która:
   - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
   - nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
   - nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
   - nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
   - posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym
     dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
   - zostanie wpisana do spisu wyborców.

Jak wpisać się do spisu wyborców?

By zagłosować w wyborach prezydenckich za granicą konieczne będzie wpisanie się na spis wyborców.
Jak czytamy na stronie MSZ, konsulat nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do spisu wyborców można się także dopisać przez elektroniczny system rejestracji  e-wybory:  ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

    Nazwisko
    Imię (imiona)
    Imię ojca
    Datę urodzenia
    Numer ewidencyjny PESEL
    Miejsce pobytu wyborcy za granicą
    Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach,  w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy,
    w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
    Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dziennik ustaw