Statut Federacji

Działalność Federacji opiera się na zasadach praw człowieka i demokracji. Federacja jest organizacją niezależną od partii politycznych. Federacja respektuje samodzielność działania i niezależność organizacji członkowskich zgodnie z ich statutami.

Federacja jest kontynuacją założonego w 1985 roku Zrzeszenia Polonii Duńskiej, które w 1992 roku przyjęło nazwę Kongres Polonii Duńskiej oraz założonej w 1993 roku Radu Polonii Duńskiej.

§ 1. Nazwa i siedziba

1. Federacja nosi nazwę: "Polonia. Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii"; po duńsku: "Polonia. Forbundet af polske og polsk-danske foreninger i Danmark"; po angielsku: "Polonia. Federation of Polish and Polish-Danish Associations in Denmark".

2. Federacja obejmuje swoją działalnością wszystkie gminy w Danii, a jej siedziba jest każdorazowo tożsama z adresem urzędującego przewodniczącego Rady.

§ 2. Cele działania

Federacja ma następujące cele działania:

a.  Inicjowanie, popieranie, rozszerzanie i koordynowanie współpracy między wszystkimi polskimi i polsko-duńskimi organizacjami i stowarzyszeniami w Danii, a szczególnie współpracy międzyregionalnej.

b. Krzewienie i ochrona polskiej kultury, języka, tradycji i wartości historycznych. Rozszerzenie znajomości Polski wśród społeczeństwa duńskiego.

c. Rozwój współpracy organizacji członkowskich z władzami i organizacjami duńskimi i zagranicznymi.

d. Ochrona dobrego imienia Polski i Polaków.

e. Działanie na rzecz integracji Polaków w Danii.

f. Rozwijanie współpracy kulturalnej i gospodarczej między Polską i Danią.

g. W miarę możliwości dofinansowanie działalności i projektów organizacji członkowskich zgodnych z celami Federacji.

§ 3. Członkostwo

1. Członkami Federacji mogą być polskie i polsko-duńskie stowarzyszenia i organizacje, które przyjmują podstawy i cele działania Federacji.

2. Organizacje i stowarzyszenia mogą zgłaszać akces do Federacji na ręce przewodniczącego albo skarbnika. Członkostwo nabiera mocy prawnej po otrzymaniu wpłaty pierwszej rocznej składki członkowskiej. Wysokość składki członkowskiej ustala Zjazd Federacji.

3. Osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje mogą zostać członkiem wspierającym Federacji.

4. Wysokość rocznej składki członkowskiej członka wspierającego ustala zjazd Federacji.

5. Zjazd Federacji może na wniosek Zarządu przyznać wyjątkowo zasłużonym osobom prywatnym honorowe członkostwo Federacji.

6. Zjazd Federacji może na wniosek Zarządu przyznać szczególnie zasłużonemu działaczowi Federacji tytuł honorowego przewodniczącego.  


§ 4. Zjazd

1. Zjazd, który odbywa się co 2 lata w drugim półroczu, jest najwyższą władzą Federacji. Zwołanie Zjazdu następuje w formie pisemnej.

2. Organizacje i stowarzyszenia członkowskie wybierają na swoich Walnych Zgromadzeniach delegatów lub obserwatorów na Zjazd według następujących zasad:

a. Każda organizacja licząca poniżej 10 członków może wybrać jednego obserwatora bez prawa udziału w głosowaniach.

b. Organizacje, których liczba członków wynosi 10 lub więcej członków mogą wybrać jednego delegata.

c. Organizacje, których liczba członków wynosi 50 lub więcej członków mogą wybrać dodatkowo jednego delegata.

d. Organizacje będące członkami honorowymi Federacji mają prawo wyboru jednego delegata bez względu na ilość członków.

e. Członkowie zarządu, a także honorowy przewodniczący są automatycznie delegatami.

3. Zjazd wybiera Zarząd w następującym składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, członek Zarządu. Poza tym Zjazd wybiera 1 zastępcę członka Zarządu oraz jednoosobową Komisję rewizyjną i jednego zastępcę członka Komisji Rewizyjnej.

a. Wyboru przewodniczącego, sekretarza i skarbnika dokonuje się w wyborach bezpośrednich.

b. Wiceprzewodniczącego, członka i zastępcę członka Zarządu wybiera się w wyborach pośrednich.

c. O objęciu funkcji wiceprzewodniczącego, członka Zarządu względnie zastępcy członka Zarządu decyduje ilość zdobytych głosów w głosowaniu pośrednim.

d. Jeżeli do Zarządu nie zostanie wybrany przedstawiciel organizacji młodzieżowych, organizacje te mają prawo wyboru do Zarządu swojego przedstawiciela, który będzie miał status obserwatora.

e. Członka i zastępcę członka Komisji Rewizyjnej wybiera się w wyborach pośrednich.

f. O objęciu funkcji członka Komisji Rewizyjnej względnie zastępcy członka Komisji Rewizyjnej decyduje ilość zdobytych głosów w głosowaniu pośrednim.

g. Zarząd i członek  Komisji Rewizyjnej wybierani są na 4 lata. Przewodniczący, sekretarz, członek zarządu i członek Komisji Rewizyjnej są wybierani w tym samym roku, a wiceprzewodniczącego i skarbnika wybiera się dwa lata później.

h. Kadencja zastępcy członków Zarządu i zastępcy członka Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.

i. W wypadku przerwania kadencji należy wybrać zastępcę na pozostały okres kadencji.

4. Zjazd zwołuje się z 8-tygodniowym wyprzedzeniem. Propozycje wniosków, które mają być rozpatrzone na Zjeździe, muszą wpłynąć do  Zarządu najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

5. Uchwały na Zjeździe podejmowane są zwykłą większością głosów. Reguła ta nie dotyczy uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania  Federacji.

6. Wszystkie zebrania przeprowadzane są w języku polskim i duńskim, a korespondencja i referaty sporządzane są w języku polskim i duńskim.


§ 5. Ramowy porządek obrad Zjazdu:

1. Wybór przewodniczącego obrad

2. Wybór sekretarza obrad

3. Sprawozdanie Zarządu

4. Sprawozdanie finansowe i ustalenie wysokości składek

5. Nadesłane wnioski, w tym dotyczące zmian w statucie

6. Wybór Zarządu i zastępców członków Zarządu

7. Wybór Komisji Rewizyjnej i zastępcy członka Komisji Rewizyjnej

§ 6. Zarząd

1. Zarząd sam ustala regulamin dotyczący jego działalności.

2. Zarząd może powołać stałe lub tymczasowe komisje w celu wykonania specyficznych zadań. Kompetencje takich komisji ustalane są przez Zarząd.

3. Zarząd jest w stanie podejmować decyzje, gdy obecny jest przewodniczący i 2 z 4 pozostałych członków Zarządu.

§ 7. Finanse

1. Działalność Federacji jest finansowana ze środków pochodzących z rocznych składek organizacji członkowskich, dotacji od osób prywatnych, firm, organizacji, polskich i duńskich fundacji itp., z dochodowej działalności Federacji, z loterii, prezentów i spadków od osób prywatnych i instytucji.

2. Rok finansowy Federacji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Skontrolowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie finansowe Federacji rozsyłane jest corocznie do organizacji członkowskich, najpóźniej do końca marca.

§ 8. Zmiany statutu

1. Uchwalenie zmian statutu może nastąpić tylko w wyniku uchwały Zjazdu podjętej przez 2/3 obecnych delegatów. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki albo pisemnie jeżeli ktoś tego zażąda.


§ 9. Rozwiązanie Federacji

1. Rozwiązanie Federacji może nastąpić w wyniku uchwały Zjazdu podjętej przez 2/3 uprawnionych do głosowania delegatów.

2. W wypadku rozwiązania ewentualny majątek Federacji należy przeznaczyć na polskie lub duńskie cele dobra ogólnego, kulturalne albo humanitarne.


Niniejszy statut uchwalono na I Zjeździe Federacji w dniu 13 listopada 1999 r.; zmiany uchwalono na III Zjeździe Federacji w dniu 15 listopada 2003 r., IV Zjeździe Federacji w dniu 19 listopada 2005 r., VIII Zjeździe Federacji w dniu 26 października 2013 r. i XII Zjeździe Federacji w dniu 16 listopada 2019 r.